Wezwanie do zapłaty

Posted by on lut 4, 2013 in Blog | Możliwość komentowania Wezwanie do zapłaty została wyłączona

wezwanie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty jest oświadczeniem woli wierzyciela, które kieruje do dłużnika w celu wyegzekwowania przysługującego mu świadczenia. Innymi słowy wierzyciel wzywa dłużnika do dobrowolnego spełnienia świadczenia zanim wystąpi na drogę sądową. Z wezwaniem do spełnienia świadczenia mamy w szczególności do czynienia w przypadku, kiedy strony nie ustaliły w umowie, kiedy dłużnik ma spełnić świadczenie.

Art. 455 kodeksu cywilnego – „Jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania”.

W praktyce jednak wierzyciel, z ostrożności procesowej, przed wytoczeniem powództwa przed sądem zazwyczaj wyśle dłużnikowi wezwanie do zapłaty. W sytuacji bowiem w której wierzyciel złożyłby pozew do sądu przed wezwaniem dłużnika do spełnienia świadczenia naraża się on na poniesienie kosztów sądowych. Dłużnik może spełnić świadczenie po otrzymaniu odpisu pozwu (ewentualnie wyroku zaocznego) i wskazać, że wcześniej nie był wzywany do wykonania zobowiązania lub też z jakiś powód nie mógł go wykonać. Jest to też pewien sposób obrony dla dłużnika przed dochodzeniem przez wierzyciela należności przed sądem. Sytuacja ta jest w pełni zrozumiała jeżeli mówimy o okoliczności wskazanej w przytoczonym powyżej art. 455 kodeksu cywilnego. Natomiast nawet przy dokładnym określeniu wykonania zobowiązania przez strony umowy może się okazać, że dłużnik uchybił terminowi nie ze swej winy np. wierzyciel podał błędny numer konta bankowego, bądź wystawił fakturę VAT na złe dane.

W związku z powyższym dla wierzyciela zawsze bezpieczniej będzie wysłać dłużnikowi wezwanie do zapłaty, wyznaczając choćby bardzo krótki termin np. 3 dniowy. Takie działanie jest podyktowane wykazaniem przed sądem, że pomimo wezwania dłużnika ten nie chciał dobrowolnie spełnić zobowiązania i nie podał żadnego konkretnego usprawiedliwienia swojej zwłoki.

W praktyce często wierzyciele posługują się terminem „przedsądowe wezwanie do zapłaty”. Natomiast w prawie nigdzie nie jest wymagane, aby w treści wezwania pouczyć, czy ostrzec dłużnika o zamiarze złożenia pozwu do sądu. Takie działanie ma jedynie czysto psychologiczny charakter mający pokazać dłużnikowi, że ma ostatni moment na wykonanie zobowiązania.